Skip to content

Ochrona danych osobowych w SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

1. Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami jesteśmy my – SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 84 B,  tel. 413627585. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować  wysyłając email na adres: inspektor18@op.pl

2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO. W celu realizowania prowadzonej przez SNZOZ MOTO-MED Sp. z o.o. działalności leczniczej, na podstawie uprawnień i obowiązków przewidzianych m.in. w art. 9 ust. 2 pkt b), g), h), i) RODO * przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia przez nas działalności leczniczej (profilaktyka, diagnostyka i leczenie).

3. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL)
 3. Dane adresowe i kontaktowe (np. telefon, email)
 4. Opis wyglądu (w szczególności dotyczące jamy ustnej)
 5. Reklamacje, incydenty oraz wypadki
 6. Dane dot. zdrowia fizycznego.
 7. Dane dotyczące rekonwalescencji.
 8. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu.
 9. Miejsce zatrudnienia.

4. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu stomatologii, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej. Pani/Pana dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności. Możemy je przetwarzać na podstawie przepisów prawa – ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.

5. Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza stomatologa lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

6. Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać Narodowemu Funduszowi Zdrowia, naszym podwykonawcom (np. laboratoriom analizującym pobrane wycinki do badań histopatologicznych) oraz podmiotom współpracującym (np. w zakresie wykonanych badań RTG). Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z ratalnego systemu płatności za świadczone przez nas usługi medyczne, wówczas niezbędne dane przekazywane są za Państwa zgodą instytucjom bankowym. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej. Okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa – Ustawy z dnia 9 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

8. Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
 2. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli nie przekażą nam Państwo danych będzie nam bardzo trudno albo nie będziemy mogli udzielić Państwu pomocy medycznej.

9. Monitoring

     Na terenie naszych placówek nie korzystamy z monitoringu wizyjnego.

10. Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy ZOZ ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej  przez pacjenta lub upoważnionym organom. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Pacjent nie ponosi kosztów związanych z jednorazowym wydaniem kopii dokumentacji medycznej.

 

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o. z siedzibą  w Kielcach ul. Zagnańska 84 B. Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                     Joanna Jabłońska

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty