skip to Main Content

RODO – polityka ochorony danych posobowych

Załącznik nr 7 do Polityki ochrony danych osobowych SN ZOZ MOTO-MED Sp. z o.o.

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że w procesie leczenia i diagnostyki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

SN ZOZ MOTO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jest Administratorem Twoich danych osobowych (adres: 84B, Zagnańska, 25-528 Kielce).

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie: Agnieszki Ślizak, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: inspektor18@op.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu realizowania prowadzonej przez SN ZOZ MOTO-MED Sp. z o.o. działalności leczniczej, na podstawie uprawnień i obowiązków przewidzianych m.in. w art. 9 ust. 2 pkt b), g), h), i) RODO * przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia przez nas działalności leczniczej (profilaktyka, diagnostyka i leczenie).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)

  2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL)

  3. Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu)

  4. Opis wyglądu (w szczególności dotyczące jamy ustnej)

  5. Reklamacje, incydenty oraz wypadki

  6. Dane dot. zdrowia fizycznego

  7. Dane dotyczące rekonwalescencji

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać Narodowemu Funduszowi Zdrowia, naszym podwykonawcom (np. laboratoriom analizującym pobrane wycinki do badań histopatologicznych) oraz podmiotom współpracującym (np. w zakresie wykonanych badań RTG).

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z ratalnego systemu płatności za świadczone przez nas usługi medyczne, wówczas niezbędne dane przekazywane są za Twoją zgodą instytucjom bankowym.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej. Okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa – Ustawy z dnia 9 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

VIII. Twoje prawa:

Masz prawo do:

Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

Sprostowania (poprawiania) swoich danych.

Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na podstawie przepisów prawa).

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

Możesz także zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą czynności.

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Możesz w takiej sytuacji wskazać nam szczególną okoliczność, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera czy smartfona) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie uzasadnioną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych czy naukowych) Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania. W tym celu wskaż nam sposób, w jaki (e-mail, list polecony) chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę.

Jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany. Zgodnie z RODO możemy w uzasadnionych przypadkach (np. złożoność Twojego zapytania) przedłużyć udzielenie Ci odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Twoje dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności. Możemy je przetwarzać na podstawie przepisów prawa – ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje prawa z innych przyczyn niż prowadzenie działalności leczniczej, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany, a te dane będą mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

Jeżeli w momencie rejestracji podałeś nam swój numer telefonu, wówczas sms’em przypomnimy Ci o zbliżającym się terminie wizyty.

Jeżeli nie przekażesz nam Twoich danych będzie nam bardzo trudno albo nie będziemy mogli udzielić Ci pomocy medycznej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Back To Top

Facebook